ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 
ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน (ดังระบุข้างล่าง) และการใช้บริการ
โดยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดย เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้อย่าเข้าใช้ และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการ หรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่านการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี : ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านการยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อ:

 1. การกระทำของท่าน
 2. ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใด ๆ หรือการซื้อสินค้าของท่าน และ
 3. การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของท่านหากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

1.1 นิยาม

     บริษัทให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเอกสารแนวนโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า) ฉบับนี้จะอธิบายถึงการที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า โดยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารกระดาษ และไม่ว่าข้อมูลจะมาจากช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์
นอกจากนี้ เอกสารแนวนโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า) ฉบับนี้ยังอธิบายวิธีการที่บริษัทจะใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล และทางเลือกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้
     เมื่อใช้คำว่า “ช่องทางออนไลน์” ให้หมายความถึง แพลตฟอร์ม ระบบ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนมือถือ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล แบบฟอร์มออนไลน์ แบบสอบถามออนไลน์ ข้อความโทรศัพท์ (SMS) โทรศัพท์ โทรสาร หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัทที่มีไว้เพื่อให้บริการและสื่อสารลูกค้าผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม   
     เมื่อใช้คำว่า “ช่องทางออฟไลน์” ให้หมายความถึง หน้าร้านสาขา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงาน แบบฟอร์มกระดาษ แบบสอบถามกระดาษ กิจกรรม สัมมนา หรือช่องทางออฟไลน์อื่น ๆ ของบริษัทที่มีไว้เพื่อให้บริการและสื่อสารลูกค้าผ่านสถานที่ บุคคล กิจกรรม โดยไม่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
 

1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะเก็บรวบรวมอาจอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออยู่บนเอกสารกระดาษ และข้อมูลส่วนบุคคลจะมีลักษณะและระยะเวลาในการเก็บรักษา มีดังต่อไปนี้
           1.    ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ วันเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน  (เก็บรักษา 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
           2.    ข้อมูลช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล (เก็บรักษา 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
           3.    ข้อมูลบัญชี เช่น รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร (เก็บรักษา 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
           4.    ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น ประวัติการรับบริการต่าง ๆ ที่ได้ซื้อจากผู้ให้บริการ (เก็บรักษา 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
           5.    ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ประวัติสุขภาพและการรักษา (เก็บรักษา 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
           6.    ข้อมูลส่วนตัว เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน การสั่งซื้อ ความสนใจที่มีต่อบริการต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ (เก็บรักษา 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
           7.    ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าใช้งานช่องทางออนไลน์ และการตั้งค่า เพื่อเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานช่องทางออนไลน์ (เก็บรักษา 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
           8.    ข้อมูลทางการตลาด เช่น ความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร (เก็บรักษา 5 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา)
   

      บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าสมัครใจให้ความยินยอมและยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ ของบริษัทผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ เช่น ผ่านการลงทะเบียน การสั่งซื้อ การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม อีเมล แบบสอบถาม คำขอ และสถานการณ์อื่นๆ ตามที่ลูกค้าเลือกจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าอาจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและบริการตามที่ลูกค้าต้องการได้ ตัวอย่างสถานการณ์ที่บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามีดังนี้
           1.    เมื่อลูกค้าสมัครบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือจุดให้บริการ
           2.    เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลลงในใบสั่งซื้อสินค้า คำร้องขอ หรือคำขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท (โดยวิธีการทางโทรศัพท์ ต่อหน้า อีเมล หรือวิธีการอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์)
           3.    เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
           4.    เมื่อลูกค้าติดต่อกับบริษัทโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท หรือพนักงานภายในร้านค้าของบริษัท ทางอีเมล ทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ)
           5.    เมื่อลูกค้าใช้บริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือที่ร้านค้าของบริษัท เช่น FASCINO การจัดส่งสินค้า การประกอบ/การติดตั้งสินค้า การซ่อมแซมสินค้า เป็นต้น
           6.    เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมบางประเภท เช่น การรับเงินคืน
           7.    เมื่อลูกค้าเข้าร่วมและติดต่อกับบริษัทเมื่อบริษัทจัดให้มีโปรโมชั่น การแข่งขัน การประกวด การจับสลากชิงโชค หรือกิจกรรมพิเศษ
           8.    เมื่อลูกค้าสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท 
           9.    เมื่อลูกค้าเข้าร่วมในการสำรวจความคิดเห็น หรือการค้นคว้าวิจัยในรูปแบบอื่น


     บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ในลักษณะดังนี้
           1.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารกระดาษ
           2.    ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางบริษัท รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์
           3.    เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือกรณีที่ทางบริษัทไม่มีสิทธิบนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ของบริษัท รวมถึงการลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ และการย่อยทำลายกรณีเป็นเอกสาร

     ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นข้อมูลล่าสุด และกรณีลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกแก่ทางบริษัท ลูกค้าจะต้องรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของข้อมูลแล้ว เพื่อที่บริษัทจะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลนั้นที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

     บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามกฎหมาย หรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้ และบริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับลูกค้าตามที่มีเหตุผลสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งลูกค้าไว้ก่อนหน้านี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการเก็บใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

       ลูกค้าอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทในบางสถานการณ์ (เช่น ข้อมูลของญาติสนิท หรือบุคคลอื่นที่อาจรับสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อแทนลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ลูกค้าระบุให้เป็นผู้ถูกอ้างอิง (Referee) ของลูกค้า) ในกรณีดังกล่าว บริษัทถือว่าลูกค้าได้รับรองและยืนยันกับบริษัทว่าลูกค้าได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกสำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท

      ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บจากลูกค้าจะถูกเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และ/หรือนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่บริษัทอาจจะหรือจำเป็นที่ต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้
             1.    เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
             2.    เพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
             3.    เพื่อประเมิน ดำเนินการ และจัดหาสินค้า บริการ และ/หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
             4.    เพื่อจัดการ และดำเนินการชำระเงิน (รวมถึงการคืนเงิน) เกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ลูกค้าร้องขอเพื่อจัดให้มีข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและประวัติของลูกค้า
             5.    เพื่อโต้ตอบการสอบถามหรือการร้องเรียนของลูกค้า และเพื่อแก้ปัญหาและข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อกับบริษัท
             6.    เพื่อให้บริการ หรือให้การช่วยเหลือตามที่ลูกค้าร้องขอ
             7.    เพื่อให้ข้อมูล และ/หรือรายการอัพเดทเกี่ยวกับสินค้า บริการ โปรโมชั่นที่บริษัทกำลังจะจัดขึ้น และ/หรือกิจกรรมที่จัดโดยบริษัทและบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกโดยบริษัท ซึ่งลูกค้าอาจให้ความสนใจเป็นครั้งคราว
             8.    เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง ผ่านทางข้อความโทรศัพท์ (SMS) โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ/หรือ ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง ของบริษัท และวิธีการอื่นใดตามที่ลูกค้ายินยอม
             9.    เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกค้า และการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการประกวด การส่งเสริมการขาย หรือแคมเปญต่าง ๆ
            10.    เพื่อให้คะแนนหรือรางวัลในกิจกรรมของบริษัท
            11.    เพื่อรักษาและจัดเก็บบันทึกข้อมูลภายในของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน
            12.    เพื่อการบริหารภายในของบริษัท
            13.    เพื่อส่งคำอวยพรในโอกาสต่าง ๆ
            14.    เพื่อส่งคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โปรโมชั่น และการเปิดตัวสินค้า
            15.    เพื่อตรวจสอบ พิจารณา และปรับปรุงกิจกรรม โปรโมชั่น สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท
            16.    เพื่อดำเนินการตรวจสอบการอ้างอิงฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของลูกค้าในกรณีที่จำเป็น เมื่อบริษัทจัดหาสินค้า บริการ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
            17.    เพื่อจัดการ ดำเนินการ และทำให้การทำธุรกรรมพาณิชย์ของลูกค้ากับบริษัทสำเร็จ (เช่น การซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ การชิงรางวัล สัญญาจ้าง หรือสัญญาเช่า)
            18.    เพื่อดำเนินการชำระเงินเกี่ยวกับธุรกรรมพาณิชย์ที่ลูกค้าทำกับบริษัท
            19.    เพื่อดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่น
            20.    เพื่อทำการวิจัยตลาด หรือการสำรวจความคิดเห็น การวิเคราะห์การตลาดภายใน การจัดทำข้อมูลลูกค้า การวิเคราะห์รูปแบบและทางเลือกของลูกค้า การวางแผนและการวิเคราะห์ทางสถิติ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท
            21.    เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการรายงานบัญชีภายในของบริษัท
            22.    เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้าทำกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขอคำแนะนำทางกฎหมาย และ/หรือคำแนะนำทางการเงิน และ/หรือเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย
            23.    เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท เพื่อการพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการ หรือการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกัน
            24.    เพื่อการตรวจสอบทางบัญชี การบริหารความเสี่ยง และความมั่นคง
            25.    เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และป้องกันการฉ้อโกง การกระทำที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือการกระทำผิดกฎหมาย
            26.    เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทและสามารถบังคับตามสิทธิที่บริษัทมีตามสัญญา หรือเอกสารใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
            27.    เพื่อโอนสิทธิ ผลประโยชน์ และหน้าที่ของบริษัทตามสัญญาใด ๆ ที่เข้าทำกับบริษัท
            28.    เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มีการเปิดเผยตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่งศาล แนวทาง หนังสือเวียน หรือมาตรการที่บังคับใช้กับบริษัท
            29.    เพื่อบังคับตามสิทธิ หรือปกป้องสิทธิของบริษัทหรือสิทธิของลูกค้า โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ของบริษัทภายใต้กฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่บังคับใช้
            30.    เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ การรักษา และการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทดีขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกรณีดังกล่าวเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้า


     วัตถุประสงค์ในการที่บริษัทอาจหรือจะทำการเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ถูกระบุอยู่ในข้อกำหนดข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวัตถุประสงค์นั้น ๆ เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากลูกค้าสำหรับการดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน

     เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่บริษัทมีต่อลูกค้า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัทต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ระบุหรือได้แจ้งต่อลูกค้าตามการแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ แนวทาง ระเบียบ หรือระบบการจัดการที่บังคับใช้กับบริษัท

     บุคคลที่สามที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ทำกับบริษัทเท่านั้น โดยข้อกำหนดส่วนหนึ่งของสัญญาที่บริษัททำกับบุคคลที่สามเหล่านี้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายใด ๆ ตามที่บริษัทกำหนด และบุคคลเหล่านี้จะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองและปลอดภัย บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจะไม่ขายข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อผู้ให้บริการภายนอกทั้งหมดที่บริษัทใช้บริการและเอกสารอ้างอิงไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกเหล่านั้น    

ผู้ให้บริการภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด  

https://www.inet.co.th/assets/html/data_policy.html

 


 

 

หมายเหตุ: บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางแสดงรายชื่อผุ้ให้บริการภายนอกนี้ โดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือหลังการเปลี่ยนแปลง หากลูกค้าต้องการสอบถามหรือใช้สิทธิ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อบริษัทที่ระบุไว้ในข้อ 1.12

1.4 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล


      เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ลูกค้ามีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ทางบริษัทมีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรืออาจทำให้เข้าใจผิด หรือเป็นข้อมูลเก่า หรือลูกค้าสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการเข้าจากบัญชีลูกค้าบนช่องทางออนไลน์ หากลูกค้าไม่สามารถทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของลูกค้าได้ หรือลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท ตามช่องทางที่บริษัทกำหนด 

      บริษัทมีสิทธิร้องขอให้ลูกค้าส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท

1.5 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว

      ลูกค้ารับทราบว่าภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการของบริษัท บริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของลูกค้าได้

      บริษัทจำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อดำเนินการให้บริการตามสัญญา กฎเกณฑ์ ระเบียบภายใน และ/หรือข้อกำหนดการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ อาจส่งผลให้การดำเนินการใด ๆ ตามข้อตกลง หรือข้อกำหนดระหว่างบริษัทและลูกค้าเกิดความล่าช้าหรือความไม่สะดวกขึ้น และในกรณีจำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมาย บริษัทอาจต้องปฏิเสธการดำเนินการตามข้อผูกพันใด ๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม บริษัทเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของลูกค้าเท่าที่จำเป็นและภายใต้วัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และการปฏิบัติตามสัญญา

      โดยกิจกรรรมที่บริษัทดำเนินการและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของลูกค้าตามตารางนี้ (การดำเนินงาน อาจเป็นทั้งที่บริษัทดำเนินการด้วยตนเอง และที่บริษัทดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก)

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลที่เก็บ

ฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย

ใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในระหว่างหรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทตามที่ลูกค้าร้องขอ (รวมถึงการจัดหาบริการทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์)

1.    ข้อมูลระบุตัวตน
2.    ข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ

เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา/ฐานความยินยอม

เพื่อยืนยันตัวบุคคลเมื่อเข้าใช้บริการแอปพลิเคชั่น การขอให้ระบบตรวจสอบ location ของผู้ใช้งาน เพื่อจะได้รับบริการขนส่งที่ใกล้เคียงได้สะดวกขึ้น

1.    ข้อมูลช่องทางการติดต่อ
2.    ข้อมูลระบุตัวตน

เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา/ฐานความยินยอม

เพื่อการจัดสินค้าและบริการให้ถูกต้องตามอาการของลูกค้า

1.ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลทางการแพทย์
2. ข้อมูลระบุตัวตน

เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา/ฐานความยินยอม

ใช้สำหรับระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าใช้งานช่องทางออนไลน์ และการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าใช้งานช่องทางออนไลน์ 

1.ข้อมูลทางเทคนิค IP Address
2.ข้อมูลส่วนตัว เช่น Password Username 
3.ข้อมูล Log in

เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา/ฐานความยินยอม

สำหรับสำรวจความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

1.ความคิดเห็นของลูกค้า

ฐานความยินยอม

 

1.6 สิทธิของเจ้าของข้อมูล

      ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ดังต่อไปนี้

        1.    สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งให้ทราบ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลถูกเก็บรวบรวม รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
        2.    สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูล และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูล รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้ความยินยอม
        3.    สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลเองด้วยเหตุผลบางประการได้
        4.    สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุผลบางประการได้
        5.    สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Right to erasure): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุผลบางประการได้
        6.    สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลด้วยเหตุผลบางประการได้
        7.    สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
        8.    สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลอยู่กับบริษัท

       ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขอของลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าดำเนินการตามคำร้องขอ โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอ

1.7 ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

      บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ บริษัทจำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

1.8 การขอเพิกถอนความยินยอม

      ลูกค้าอาจเพิกถอนความยินยอมที่ให้แก่บริษัทสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท โดยลูกค้าสามารถส่งคำขอเพิกถอนเป็นอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทได้ที่ dpo@fashofgroup.com

     บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของลูกค้าสำหรับการเพิกถอนความยินยอมตามระยะเวลาที่เหมาะสม และบริษัทจะไม่จัดเก็บ นำไปใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อีกต่อไป

     การเพิกถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลบางอย่างตามมา เช่น บริษัทอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการตามที่ลูกค้าร้องขอ หรือบริษัทอาจไม่สามารถคงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทต่อไปได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอนความยินยอม

     อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารับทราบว่าแม้ลูกค้าได้เพิกถอนความยินยอมแล้ว บริษัทยังคงมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

1.9 การคุ้มครองและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทจะจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ บริษัทจะใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การดัดแปลง การรั่วไหล การสูญหาย ความเสียหาย และ/หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากเหตุที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้

      บริษัทจะจัดให้มีมาตรการ เพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทจะถูกทำลายและ/หรือถูกทำให้เป็นข้อมูลนิรนามโดยทันทีในระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

           1.    ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ไม่เป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บอีกต่อไป
           2.    การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

1.10 ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่น

         บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้โดยใช้คุกกี้ เครื่องมือติดตาม และเทคโนโลยีอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “เครื่องมือ”) บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจ แก้ไขตาม และปรับปรุงประสบการณ์ใช้ บริการ และข้อเสนอต่างๆ ของบริษัทของผู้ใช้ให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการการโฆษณาของบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัทใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดในการช่วยให้บริษัทเข้าใจการใช้ช่องทางออนไลน์ของบริษัทโดยผู้ใช้ต่าง ๆ เช่น การเข้าชมหน้าเพจต่าง ๆ วันเวลาที่เข้าชม และจำนวนผู้เข้าชม บริษัทอาจจัดให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ในการใช้ช่องทางออนไลน์ของบริษัทที่เป็นการเฉพาะและเกี่ยวข้องขึ้นโดยใช้เครื่องมือดังกล่าวส่งข้อมูลและการทำงานตามความชอบและความสนใจของลูกค้า หากลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เช่น ในการลงทะเบียนหรือคำขอสิ่งของบางอย่าง บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับข้อมูลที่ได้รวบรวมจากเครื่องมือ

        เมื่อลูกค้าเข้าใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบราวเซอร์ของลูกค้าจะส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
              •    ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
              •    ประเภทของเบราว์เซอร์
              •    หน้าเพจที่ลูกค้าเข้าชมก่อนที่จะเข้าช่องทางออนไลน์ของบริษัท และหน้าเพจบนช่องทางออนไลน์ที่ลูกค้าเข้าชม
              •    วันและเวลาที่เข้าใช้ในหน้าเพจรายการ ข้อมูลที่ค้นหาบนช่องทางออนไลน์ และสถิติอื่น ๆ

        คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของลูกค้าเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ ช่วยให้บริษัททราบถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของลูกค้า และช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ตรงตามความสนใจและความสะดวกของลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าสามารถเข้าจัดการ ตั้งค่า และลบคุกกี้ได้ทางเบราว์เซอร์ ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมนูการช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้

        นอกจากนี้ บริษัทยังใช้เว็บบีคอน ซึ่งเป็นภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการบนบางช่องทางออนไลน์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาดูหน้าเว็บไซต์ และช่วยให้บริษัทสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

1.11 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

        บริษัทจะทบทวนนโยบาย ขั้นตอน และกระบวนการของบริษัทเป็นระยะ ๆ เพื่อรับรองว่าบริษัทมีการจัดการ การป้องกัน และการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม

        บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามดุลยพินิจของบริษัทฝ่ายเดียว เมื่อบริษัททำการแก้ไขข้อกำหนดตามนโยบายนี้ บริษัทจะประกาศลงบนเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับทราบได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นรายบุคคล

        หากลูกค้ายังคงเข้าใช้บริการบนช่องทางออนไลน์หรือช่องทางออฟไลน์ของบริษัทต่อไปภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อกำหนดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทขอแนะนำให้ลูกค้าเข้าตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับทราบนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลฉบับล่าสุด

1.12 ช่องทางการติดต่อบริษัท

         ลูกค้าหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อสอบถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการจัดการทางเลือกและสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางการติดต่อดังนี้

         แผนกลูกค้าสัมพันธ์
         เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
         ที่อยู่ 979 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
         โทรศัพท์ 02-111-6999 หรือ 02-111-6945
         อีเมล crm@fashofgroup.com
 

2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป

2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ:

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ และถือว่าท่านได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

2.2 กิจกรรมที่ต้องห้าม:

 • (ก) ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ
 • (ข) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • (ค) พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง
 • (ง) โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใด ๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ
 • (จ) รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น
 • (ฉ) ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหายรหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้และ
 • (ช) ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ:

เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ

2.4 สิทธิในการติดตามตรวจสอบเนื้อหา:

เราขอสงวนสิทธิ์โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ:

 • (ก) ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว
 • (ข) ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า
 • (ค) รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ
 • (จ) ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใด ๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใด ๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล

2.5 นโยบายความเป็นส่วนตัว:

การใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่านยังอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่กำหนดไว้ใน https://telepharmacy.fascino.co.th/privacy/

2.6 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายและเงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด:

การซื้อขายสินค้าใด ๆ จะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ใน https://telepharmacy.fascino.co.th/terms/ หากท่านใช้คูปองแทนเงินสดเงื่อนไขและข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสดที่กำหนดไว้ใน https://telepharmacy.fascino.co.th/terms/ จะนำมาใช้บังคับ

2.7 เงื่อนไขเพิ่มเติม:

นอกเหนือจากเงื่อนไขในการใช้บริการนี้การใช้งานเอกสารข้อมูลและบริการในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะเอกสารข้อมูลฉบับที่ละเอียดขึ้นหรือได้รับการปรับปรุงที่เสนอโดยเราหรือโดยผู้รับเหมาช่วงที่เรากำหนดอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งจะใช้บังคับโดยมีผลสมบูรณ์ทุกประการ

3. การใช้บริการ

3.1 การใช้บังคับเงื่อนไขในข้อนี้:

นอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นทั้งหลายของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดในข้อ 3 นี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับการใช้บริการของท่าน

3.2 ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต

ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ได้ฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

3.3 เงื่อนไขในการใช้บริการทั่วไป:

 • (ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ
 • (ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์ หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้อง และไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

3.4 รายละเอียดของสินค้า:

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.5 ราคาของสินค้า:

ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

4. ลูกค้าที่มีบัญชีกับโปรฟาสซิโน

4.1 ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน:

บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์ม อาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเรา หรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ:

(1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา อันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใด ๆ โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ หรือโดยเหตุผลของคำขอ หรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่าน และรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันที หากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผย หรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด (7) วัน ทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว

4.2 การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้:

ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใดๆ ในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใดๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า:

 • (ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ
 • (ข) เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ

(ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ความเป็นเจ้าของ:

ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธ์ิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

5.2 การจำกัดการใช้งาน:

ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

5.3 เครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงก์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

6. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

6.1 การไม่รับรองหรือรับประกัน:

บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:

 • (ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล
 • (ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข
 • (ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ
 • (ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่าน หรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

6.2 การยกเว้นความรับผิด:

ผู้ได้รับชดใช้ของโปรฟาสซิโนไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:

 • (ก) การเข้าใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้
 • (ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูล หรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน
 • (ค) ระบบเซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่น ๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตรายก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ
 • (ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของเรา อาจจะได้รับแจ้ง หรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

6.3 ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง:

ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

7. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

7.1 การเชื่อมโยง:

เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของ หรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่ลิงก์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใดๆ การเชื่อมโยงใดๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์ หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่ลิงก์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

7.2 การโฆษณา:

เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

8. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

8.1 การส่งข้อมูลโดยท่าน:

ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมลแอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

8.2 ความยินยอมในการรับอีเมล:

ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมลข้อมูลรายละเอียด หรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมลส่งเสริมการขายในภายหลังได้ ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมลส่งเสริมการขายใด ๆ

8.3 นโยบายความเป็นส่วนตัว:

ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ https://telepharmacy.fascino.co.th/privacy/ และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

9. การยกเลิก

9.1 การยกเลิกโดยฝ่ายเรา:

โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา เมื่อได้บอกกล่าวไปยังท่านโดยให้มีผลในทันที เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามรวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

9.2 การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน:

ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การบอกกล่าว

10.1 การบอกกล่าวจากเรา:

คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:

 • (ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ
 • (ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

10.2 คำบอกกล่าวจากท่าน:

ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมลแอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ณ 199 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 และ https://fascino.co.th/contact และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

10.3 วิธีการอื่น:

โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

11. ข้อกำหนดทั่วไป

11.1 สิทธิและการเยียวยาสะสม:

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

11.2 ไม่มีการสละสิทธิ:

การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.3 การแยกส่วนได้:

เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

11.4 สิทธิของบุคคลภายนอก:

บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.5 กฎหมายที่ใช้บังคับ:

การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

11.6 การคุ้มครองชั่วคราว:

เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

11.7 การแก้ไขเพิ่มเติม:

เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม หรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

11.8 การแก้ไขข้อผิดพลาด:

เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

11.9 สกุลเงิน:

เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

11.10 สัญญาเบ็ดเสร็จ:

เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

11.11 ผูกพันและเป็นที่สุด:

ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

11.12 การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย:

เราสงวนสิทธิ์ที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

11.13 การโอนสิทธิ:

ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

11.14 เหตุสุดวิสัย:

โปรฟาสซิโนไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของโปรฟาสซิโน